POLIPOL. polityka prywatności

1. Ochrona danych w skrócie

Informacje ogólne

Poniższe informacje zapewniają prosty przegląd tego, co dzieje się z Twoimi danymi osobowymi podczas odwiedzania naszej strony internetowej. Dane osobowe to wszystkie dane, za pomocą których można Cię zidentyfikować. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych można znaleźć w naszym oświadczeniu o ochronie danych pod tym tekstem.

Zbieranie danych na naszej stronie internetowej

Kto jest odpowiedzialny za zbieranie danych na tej stronie?

Przetwarzanie danych na tej stronie jest wykonywane przez operator strony internetowej. Ich dane kontaktowe można znaleźć w nadruku tej witryny.

Jak zbieramy Twoje dane?

Z jednej strony zbieramy Twoje dane kiedy poinformujesz nas o tym . Mogą to być na przykład dane, które wprowadzasz w formularzu kontaktowym.

Inne dane są automatycznie rejestrowane przez nasze systemy informatyczne podczas odwiedzania strony internetowej. Są to przede wszystkim dane techniczne (np. przeglądarka internetowa, system operacyjny czy godzina wyświetlenia strony). Dane te są zbierane automatycznie, gdy tylko wejdziesz na naszą stronę internetową.

Do czego używamy Twoich danych?

Niektóre dane są zbierane w celu zapewnienia bezbłędne zapewnienie świadczenia strony internetowej. Inne dane mogą być wykorzystywane do analizy zachowania użytkownika.

Jakie są Twoje prawa dotyczące Twoich danych?

Masz prawo do informacji o pochodzeniu i odbiorca nieodpłatnie w dowolnym momencie i celu przechowywanych przez Ciebie danych osobowych. Przysługuje Ci również prawo żądania poprawienia, zablokowania lub usunięcia tych danych. Możesz skontaktować się z nami w dowolnym momencie pod adresem podanym w stopce, jeśli masz dodatkowe pytania na temat ochrony danych. Masz również prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego.

Masz również prawo zażądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych w określonych okolicznościach. Szczegóły można znaleźć w oświadczeniu o ochronie danych w części „Prawo do ograniczenia przetwarzania”.

Narzędzia analityczne i narzędzia stron trzecich

Kiedy odwiedzasz naszą witrynę, Twoje zachowanie podczas surfowania może zostać ocenione statystycznie. Odbywa się to głównie za pomocą plików cookie i tak zwanych programów analitycznych. Analiza Twojego zachowania podczas surfowania jest zwykle anonimowa; zachowanie podczas surfowania nie może być powiązane z tobą. Możesz sprzeciwić się tej analizie lub jej zapobiec, nie używając określonych narzędzi. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w poniższym oświadczeniu o ochronie danych.

Możesz sprzeciwić się tej analizie. Poinformujemy Cię o możliwościach sprzeciwu w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych.

2. Informacje ogólne i informacje obowiązkowe

Ochrona danych

Operatorzy tych stron bardzo poważnie traktują ochronę Twoich danych osobowych. Traktujemy Twoje dane osobowe poufnie i zgodnie z ustawowymi przepisami o ochronie danych i niniejszą deklaracją o ochronie danych.

Podczas korzystania z tej witryny zbierane są różne dane osobowe. Dane osobowe to dane, za pomocą których można Cię osobiście zidentyfikować. Niniejsze oświadczenie o ochronie danych wyjaśnia, jakie dane gromadzimy i do czego je wykorzystujemy. Wyjaśnia również, w jaki sposób i w jakim celu to się dzieje.

Chcielibyśmy zwrócić uwagę, że transmisja danych w Internecie (np. podczas komunikacji przez e-mail) może mieć luki w zabezpieczeniach. Pełna ochrona danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwa.

Uwaga dotycząca organu odpowiedzialnego

Organem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych na tej stronie internetowej jest:

POLIPOL international gmbh
Wrzosowisko Diepenau 1
31603 Diepenau / Niemcy

Telefon: +49 (5775) 968088-100
E-mail: office@polipol.de

Organ odpowiedzialny to osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi decyduje o celach i środkach przetwarzania danych osobowych (np. nazwiska, adresy e-mail itp.).

Cofnięcie Twojej zgody na przetwarzanie danych

Wiele operacji przetwarzania danych jest możliwych tylko za Twoją wyraźną zgodą. W każdej chwili możesz odwołać już wyrażoną zgodę. Wystarczy nieformalna wiadomość e-mail do nas. Odwołanie nie ma wpływu na legalność przetwarzania danych, które miało miejsce do momentu odwołania.

Prawo do sprzeciwu wobec gromadzenia danych w szczególnych przypadkach i reklamy bezpośredniej (art. 21 RODO)

Jeśli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e lub f RODO, użytkownik masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych z przyczyn wynikających z Twojej szczególnej sytuacji; dotyczy to również profilowania na podstawie tych przepisów. Odpowiednią podstawę prawną, na której opiera się przetwarzanie, można znaleźć w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych. Jeśli wyrazisz sprzeciw, nie będziemy już przetwarzać Twoich danych osobowych, których to dotyczy, chyba że będziemy w stanie wykazać ważne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania, które przeważają nad Twoimi interesami, prawami i wolnościami lub przetwarzanie służy dochodzeniu, wykonywaniu lub obronie roszczeń prawnych (Sprzeciw zgodnie z art. 21 ust. . 1 RODO).

Jeśli Twoje dane osobowe są przetwarzane w celu obsługi reklamy bezpośredniej, masz prawo w dowolnym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych, które Cię dotyczą dane na potrzeby takiej reklamy; dotyczy to również profilowania, o ile jest ono związane z taką reklamą bezpośrednią. Jeśli wyrazisz sprzeciw, Twoje dane osobowe nie będą już wykorzystywane do celów reklamy bezpośredniej (sprzeciw zgodnie z art. 21 ust. 2 DSGVO).

Prawo do odwołania się do właściwego organu nadzorczego

W przypadku naruszeń RODO osoby poszkodowane mają prawo do odwołania się do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim ich zwykłego pobytu, ich miejsce pracy lub miejsce domniemanego naruszenia. Prawo do złożenia skargi pozostaje bez uszczerbku dla innych środków administracyjnych lub sądowych.

Prawo do przenoszenia danych

Masz prawo do posiadania danych, które przetwarzamy automatycznie na podstawie Twojej zgody lub w ramach realizacji umowy przekazanej Tobie lub osobie trzeciej wspólnie, format do odczytu maszynowego. Jeśli zażądasz bezpośredniego przeniesienia danych do innej odpowiedzialnej osoby, zostanie to zrobione tylko w zakresie, w jakim jest to technicznie wykonalne.

Szyfrowanie SSL lub TLS

Ta witryna używa szyfrowania SSL lub TLS ze względów bezpieczeństwa oraz w celu ochrony przesyłania poufnych treści, takich jak zamówienia lub zapytania, które wysyłasz do nas jako operatora witryny. Szyfrowanie TLS. Połączenie szyfrowane można rozpoznać po tym, że wiersz adresu przeglądarki zmienia się z „http://” na „https://” oraz po symbolu kłódki w wierszu przeglądarki.

Jeśli SSL lub jeśli włączone jest szyfrowanie TLS, dane, które nam przesyłasz, nie mogą być odczytywane przez osoby trzecie.

Informacje, blokowanie, usuwanie i poprawianie

Masz prawo do bezpłatnej informacji o przechowywanych danych osobowych, ich pochodzeniu i odbiorcy oraz celu przetwarzania danych oraz, w razie potrzeby, prawo do sprostowania , blokowanie lub usuwanie tych danych. Możesz skontaktować się z nami w dowolnym momencie pod adresem podanym w informacji prawnej, jeśli masz dodatkowe pytania na temat danych osobowych.

Prawo do ograniczenia przetwarzania

Masz prawo zażądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. W każdej chwili możesz skontaktować się z nami pod adresem podanym w wydawnictwie. Prawo do ograniczenia przetwarzania istnieje w następujących przypadkach:

  • Jeśli kwestionujesz dokładność przechowywanych przez nas danych osobowych, zazwyczaj potrzebujemy czasu, aby to sprawdzić. Na czas trwania badania masz prawo żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
  • Jeżeli przetwarzanie Twoich danych osobowych miało miejsce/działa niezgodnie z prawem, możesz żądać ograniczenia przetwarzanie danych zamiast ich usunięcia.
  • Jeżeli nie potrzebujemy już Twoich danych osobowych, ale potrzebujesz ich do dochodzenia, obrony lub dochodzenia roszczeń prawnych, masz prawo żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych zamiast usunięcia.
  • Jeśli złożyli Państwo sprzeciw zgodnie z Art. 21 (1) RODO, należy rozważyć Państwa interesy i nasze. Dopóki nie zostało jeszcze ustalone, czyje interesy przeważają, masz prawo żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.

Jeśli ograniczyłeś przetwarzanie swoich danych osobowych dane te - poza ich przechowywaniem - przetwarzane są wyłącznie za Twoją zgodą lub w celu dochodzenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub ze względu na ważny interes publiczny Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego .

Sprzeciw wobec reklamowych wiadomości e-mail

Niniejszym sprzeciwiamy się wykorzystywaniu danych kontaktowych opublikowanych w ramach obowiązku nadruku do wysyłania niezamówionych materiałów reklamowych i informacyjnych. Operatorzy witryn wyraźnie zastrzegają sobie prawo do podjęcia kroków prawnych w przypadku wysyłania niechcianych reklam, takich jak wiadomości e-mail ze spamem.

3. Zbieranie danych na naszej stronie internetowej

Pliki cookie

Niektóre strony internetowe używają tak zwanych plików cookie. Pliki cookie nie uszkadzają komputera i nie zawierają wirusów. Pliki cookie służą do tego, aby nasza oferta była bardziej przyjazna dla użytkownika, skuteczna i bezpieczna. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są przechowywane na Twoim komputerze i zapisywane przez Twoją przeglądarkę.

Większość używanych przez nas plików cookie to tak zwane „pliki cookie sesji”. Są one automatycznie usuwane po Twojej wizycie. Inne pliki cookies pozostają na Twoim urządzeniu końcowym do czasu ich usunięcia przez Ciebie. Te pliki cookie umożliwiają nam rozpoznanie Twojej przeglądarki podczas następnej wizyty.

Możesz ustawić swoją przeglądarkę tak, aby była informowana o ustawieniach plików cookie i zezwalała na pliki cookie tylko w indywidualnych przypadkach, akceptacja plików cookie w niektórych przypadkach lub ogólnie je wykluczyć i aktywować automatyczne usuwanie plików cookie po zamknięciu przeglądarki. W przypadku dezaktywacji plików cookie funkcjonalność tej witryny może być ograniczona.

Pliki cookie, które są wymagane do przeprowadzenia procesu komunikacji elektronicznej lub zapewnienia określonych funkcji (np. funkcja koszyka), są ustawione na na podstawie Art. 6 ust.1 lit.f RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w przechowywaniu plików cookie w celu bezbłędnego technicznie i zoptymalizowanego świadczenia swoich usług. Jeśli przechowywane są inne pliki cookie (np. pliki cookie do analizy zachowania podczas surfowania), są one traktowane oddzielnie w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych.

Pliki dziennika serwera

Dostawca stron automatycznie gromadzi i przechowuje informacje w tak zwanych plikach dziennika serwera, które Twoja przeglądarka automatycznie przesyła do nas. Są to:

  • Typ przeglądarki i wersja przeglądarki
  • Używany system operacyjny
  • URL strony odsyłającej
  • Nazwa hosta komputera uzyskującego dostęp
  • < li>Czas żądania serwera
  • Adres IP

Te dane nie są łączone z innymi źródłami danych.

Dane gromadzenie tych danych odbywa się na podstawie Art. 6 ust.1 lit.f RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w technicznie bezbłędnej prezentacji i optymalizacji swojej strony internetowej - w tym celu należy rejestrować pliki dziennika serwera.

Formularz kontaktowy

Jeśli wyślesz do nas zapytanie za pośrednictwem formularza kontaktowego, Twoje dane z formularza zapytania, w tym podane tam dane kontaktowe, zostaną przez nas zapisane w celu przetworzenia zapytania i w przypadku pytań uzupełniających. Nie będziemy przekazywać tych danych bez Twojej zgody.

Przetwarzanie danych wprowadzonych w formularzu kontaktowym opiera się zatem wyłącznie na Twojej zgodzie (art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO). W każdej chwili możesz odwołać tę zgodę. Wystarczy nieformalna wiadomość e-mail do nas. Legalność operacji przetwarzania danych, które miały miejsce do momentu cofnięcia, pozostaje nienaruszona przez cofnięcie.

Dane wprowadzone w formularzu kontaktowym pozostaną u nas do momentu zażądania usunięcia, cofnięcia zgody na przechowywanie lub cel przechowywania danych nie ma już zastosowania (np. po przetworzeniu Twojego żądania). Obowiązkowe przepisy prawne – w szczególności okresy przechowywania – pozostają nienaruszone.

Zapytanie za pośrednictwem poczty e-mail, telefonu lub faksu

Jeśli skontaktujesz się z nami za pośrednictwem poczty e-mail, telefonu lub faksu, Twoje zapytanie wraz ze wszystkimi wynikającymi z tego danymi osobowymi (imię i nazwisko, zapytanie) będzie przetwarzane w celu przetwarzania Twoje żądanie jest przez nas przechowywane i przetwarzane. Nie przekazujemy tych danych bez Twojej zgody.

Przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie art. We wszystkich innych przypadkach przetwarzanie odbywa się na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) i/lub naszych uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), ponieważ mamy uzasadniony interes w skutecznym przetwarzaniu kierowanych do nas zapytań.

Dane, które prześlesz do nas za pośrednictwem zapytań kontaktowych, pozostaną u nas do momentu zażądania usunięcia, cofnięcia zgody na przechowywanie lub ustania celu przechowywania danych ( np. B. po przetworzeniu Twojego żądania). Obowiązkowe przepisy prawne - w szczególności ustawowe okresy przechowywania - pozostają nienaruszone.

4. Narzędzia analityczne i reklama

Google Analytics

Ta strona korzysta z funkcji usługi analizy internetowej Google Analytics. Dostawcą jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics używa tak zwanych „plików cookie”. Są to pliki tekstowe, które są przechowywane na Twoim komputerze i umożliwiają analizę korzystania z witryny. Informacje generowane przez plik cookie na temat korzystania z tej witryny są zwykle przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane.

Przechowywanie plików cookie Google Analytics i korzystanie z tego narzędzia analitycznego odbywa się na na podstawie Art. 6 ust.1 lit.f RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w analizowaniu zachowań użytkowników w celu optymalizacji zarówno swojej strony internetowej, jak i reklam.

Anonimizacja IP

Mamy na to wpływ strona internetowa aktywowała funkcję anonimizacji IP. W rezultacie Twój adres IP zostanie skrócony przez Google w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych umawiających się państwach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zanim zostanie przesłany do USA. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przesłany na serwer Google w USA i tam skrócony. W imieniu operatora tej witryny Google wykorzysta te informacje do oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronie oraz świadczenia innych usług związanych z aktywnością na stronie i korzystaniem z Internetu na rzecz operatora witryny. Adres IP przesłany przez przeglądarkę w ramach Google Analytics nie zostanie połączony z innymi danymi Google.

Wtyczka przeglądarki

Możesz zapobiec przechowywaniu plików cookie, odpowiednio ustawiając oprogramowanie przeglądarki; zwracamy jednak uwagę, że w takim przypadku nie będzie możliwe pełne korzystanie ze wszystkich funkcji tej strony internetowej. Możesz również uniemożliwić Google zbieranie danych generowanych przez plik cookie i związanych z korzystaniem z witryny (w tym adresu IP) oraz przetwarzanie tych danych przez Google, pobierając wtyczkę do przeglądarki dostępną pod poniższym linkiem i zainstaluj: < a href="https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de" target="_blank" rel="noopener">https://tools.google.com/dlpage/gaoptout ?hl=de .

Sprzeciw wobec gromadzenia danych

Możesz uniemożliwić Google Analytics zbieranie danych, klikając poniższy link . Plik cookie rezygnacji zostanie ustawiony, aby uniemożliwić zbieranie danych podczas przyszłych wizyt w tej witrynie: Wyłącz Google Analytics.

Więcej informacji o tym, jak Google Analytics obsługuje dane użytkowników, można znaleźć w oświadczeniu o ochronie danych Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Przetwarzanie zamówień

< p>Zawarliśmy umowę o przetwarzanie zamówień z Google i w pełni wdrażamy surowe wymagania niemieckich organów ochrony danych podczas korzystania z Google Analytics.

Cechy demograficzne w Google Analytics

Ta witryna korzysta z funkcji „cechy demograficzne” Google Analytics. Pozwala to na tworzenie raportów zawierających stwierdzenia dotyczące wieku, płci i zainteresowań odwiedzających witrynę. Dane te pochodzą z reklam opartych na zainteresowaniach od Google i danych odwiedzających od dostawców zewnętrznych. Dane te nie mogą być przypisane do konkretnej osoby. Możesz wyłączyć tę funkcję w dowolnym momencie za pomocą ustawień reklam na swoim koncie Google lub ogólnie zabronić gromadzenia danych przez Google Analytics, jak opisano w punkcie „Sprzeciw wobec gromadzenia danych”.

Okres przechowywania

Dane na poziomie użytkownika i zdarzenia przechowywane przez Google, które są powiązane z plikami cookie, identyfikatorami użytkowników (np. identyfikator użytkownika) lub identyfikatorami reklam (np. pliki cookie DoubleClick, Android identyfikator reklamowy) zostaną zanonimizowane lub usunięte po 14 miesiącach. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć pod następującym linkiem: https:/ /support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=de

5. Wtyczki i narzędzia

YouTube z rozszerzoną ochroną danych

Nasza witryna korzysta z wtyczek witryny YouTube. Operatorem stron jest YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

Używamy YouTube w trybie rozszerzonej ochrony danych. Według YouTube ten tryb oznacza, że ​​YouTube nie przechowuje żadnych informacji o odwiedzających tę witrynę, zanim obejrzą wideo. Rozszerzony tryb ochrony danych niekoniecznie wyklucza jednak przekazywanie danych partnerom YouTube. W ten sposób YouTube nawiązuje połączenie z siecią Google DoubleClick, niezależnie od tego, czy oglądasz film.

Gdy tylko uruchomisz film z YouTube na naszej stronie internetowej, zostanie nawiązane połączenie z serwerami YouTube. Serwer YouTube jest informowany, które z naszych stron odwiedziłeś. Jeśli są Państwo zalogowani na swoim koncie YouTube, umożliwiają Państwo YouTube przyporządkowanie Państwa zachowania podczas surfowania bezpośrednio do Państwa osobistego profilu. Możesz temu zapobiec, wylogowując się ze swojego konta YouTube.

Ponadto YouTube może przechowywać różne pliki cookie na Twoim urządzeniu końcowym po uruchomieniu filmu. Za pomocą tych plików cookie YouTube może otrzymywać informacje o odwiedzających naszą stronę internetową. Informacje te są wykorzystywane m.in. służy do zbierania statystyk wideo, poprawy użyteczności i zapobiegania próbom oszustw. Pliki cookie pozostają na Twoim urządzeniu końcowym do momentu ich usunięcia przez Ciebie.

Po uruchomieniu filmu z YouTube mogą zostać uruchomione inne operacje przetwarzania danych, na które nie mamy wpływu.

Zastosowanie YouTube jest w interesie atrakcyjnej prezentacji naszych ofert online. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Więcej informacji na temat ochrony danych w YouTube można znaleźć w oświadczeniu o ochronie danych pod adresem: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Czcionki internetowe Google

Ta strona używa tak zwanych czcionek internetowych dostarczanych przez Google w celu jednolitego wyświetlania czcionek. Czcionki Google są instalowane lokalnie. Brak połączenia z serwerami Google.

Czcionki internetowe Adobe Typekit

Nasza witryna korzysta z tak zwanych czcionek internetowych Adobe Typekit do jednolitego wyświetlania niektórych czcionek. Dostawcą jest Adobe Systems Incorporated, 345 Park Avenue, San Jose, CA 95110-2704, USA (Adobe).

Po wejściu na naszą stronę przeglądarka ładuje wymagane czcionki bezpośrednio od Adobe, aby poprawnie wyświetlać je na swoim urządzeniu, aby móc je wyświetlić. Twoja przeglądarka nawiązuje połączenie z serwerami Adobe w USA. Daje to Adobe wiedzę, że nasza strona internetowa była dostępna za pośrednictwem Twojego adresu IP. Według Adobe żadne pliki cookie nie są przechowywane, gdy dostarczane są czcionki.

Adobe posiada certyfikat Tarczy Prywatności UE-USA. Tarcza Prywatności to umowa między Stanami Zjednoczonymi Ameryki a Unią Europejską, której celem jest zapewnienie zgodności z europejskimi standardami ochrony danych. Więcej informacji można znaleźć pod adresem: https://www.adobe.com / de/privacy/eudatatransfers.html.

Korzystanie z czcionek internetowych Adobe Typekit jest wymagane w celu zapewnienia jednolitego kroju pisma w naszej witrynie. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Więcej informacji na temat czcionek internetowych Adobe Typekit można znaleźć pod adresem: https://www.adobe.com/de/privacy/policies/typekit.html.

Politykę prywatności firmy Adobe można znaleźć pod adresem: https:/// www.adobe.com/de/privacy/policy.html

Mapy Google

Ta witryna korzysta z usługi map Google Maps za pośrednictwem interfejsu API. Dostawcą jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Aby korzystać z funkcji Google Maps, konieczne jest zapisanie adresu IP. Informacje te są zwykle przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Dostawca tej strony nie ma wpływu na ten transfer danych.

Mapy Google są używane w celu atrakcyjnej prezentacji naszych ofert online i ułatwienia odnalezienia wskazanych przez nas miejsc na stronie . Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu Art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Więcej informacji na temat postępowania z danymi użytkownika można znaleźć w oświadczeniu o ochronie danych Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Google reCAPTCHA

Na naszych stronach internetowych używamy „Google reCAPTCHA” (zwanego dalej „reCAPTCHA”). Dostawcą jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google”).

Celem reCAPTCHA jest sprawdzenie, czy dane wprowadzane na naszych stronach internetowych (np. w kontakcie formularz) został przeprowadzony przez człowieka lub przez zautomatyzowany program. W tym celu reCAPTCHA analizuje zachowanie odwiedzającego witrynę na podstawie różnych cech. Analiza ta rozpoczyna się automatycznie, gdy tylko odwiedzający wejdzie na stronę internetową. W celu analizy reCAPTCHA ocenia różne informacje (np. adres IP, czas spędzony przez osobę odwiedzającą witrynę lub ruchy myszy wykonywane przez użytkownika). Dane zebrane podczas analizy są przekazywane do Google.

Analizy reCAPTCHA działają całkowicie w tle. Odwiedzający witrynę nie są informowani o przeprowadzaniu analizy.

Dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator witryny ma uzasadniony interes w ochronie swoich ofert internetowych przed nadużyciami zautomatyzowanego szpiegowania i przed SPAMEM.

Dalsze informacje na temat Google reCAPTCHA i oświadczenia o ochronie danych Google można znaleźć pod następującymi linkami: https://policies.google.com/privacy?hl=de i https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html.